غارهای استوک فونتین در آفریقای جنوبی

غارهای استوک فونتین در آفریقای جنوبی، در ۵۰ کیلومتری شمال غرب ژوها‌نسبورگ واقع شده است.
این غارها نه تنها به دلیل سنگ‌های استالاگمیت از شهرتی فراوان برخوردار شده و اکتشافات متعدد در آن در خصوص نشانه‌هایی از وجود انسان‌های ۲.۵ میلیون ساله صورت گرفته که باعث شده است این غارها در ردیف میراث جهانی یونسکو به ثبت رسانده شود.

غارهای استوک فونتین در آفریقای جنوبی

غارهای استوک فونتین آفریقای جنوبی

به تازگی مرکزی مربوط به نحوه تکامل بشر در این منطقه دایر شده است و منطقه ی این غارها را مهد بشریت نامگذاری کردند.

غارهای استوک فونتین در آفریقای جنوبی

غارهای استوک فونتین در آفریقای جنوبی

طی اکتشافات متعدد، تعداد زیادی از بقایای انسان های اولیه، در این غارها یافت شده اند که قدمت آن ها به حدود دو و نیم میلیون سال پیش باز می گردد. همچنین دانشمندان بقایا و فسیل هایی از انسان ها و حیواناتی را یافتند که قدمت آنها به ۴ میلیون سال پیش، یعنی تولد بشریت، نیز بازمی گردد.

غارهای استوک فونتین در آفریقای جنوبی

مهم ترین و معروف ترین این فسیل ها مربوط به «خانم Ples»، یک فسیل جمجمه آسترالوپیتوکسی دو و نیم میلیون ساله، و «پا کوچک»، یک اسکلت تقریباً کامل آسترالوپیتوکسی ۳ میلیون ساله، هستند. یافته های باستان شناسی دیگری مانند ابزارهای سنگی ۲ میلیون ساله نیز در مهد بشریت اکتشاف شده اند.

غارهای استوک فونتین در آفریقای جنوبی

غارهای استوک فونتین آفریقای جنوبی

نمایی سه بعدی از داخل غارهای استوک فونتین در آفریقای جنوبی: