حبس ۱ ساعت و نیم مسافران در پرواز اهواز به تهران

در پرواز اهواز به تهران صبح روز چهارشنبه ۲۸ تیر، شرکت هواپیمایی ماهان، بیش از یک و نیم ساعت درب‌ها بسته بود و هواپیما نه حرکت کرده و نه اجازه پیاده شدن به مسافران داده شد.

مسافران پرواز اهواز-تهران شرکت آسمان هم در روز قبل یعنی سه شنبه ۲۷ تیر، پس از رسیدن پرواز به فرودگاه مهرآباد یک ساعت در داخل کابین هواپیما منتظر اتصال پلکان برای باز شدن درب و پیاده شدن بودند.

یکی از مسافران بیان کرد:

در این مدت در داخل کابین هواپیما گرمای بسیار شدید حاکم بود، طوری که اغلب مسافران گرمازده شده بوند، حتی نوزادی در این پرواز بود که از شدت گرما مدام گریه می کرد و به خود می پیچید و مادر این نوزاد هم از مهمانداران درخواست کمک می کرد.

حبس ۱ساعت و نیم مسافران در پرواز اهواز به تهران

حبس ۱ساعت و نیم مسافران در پرواز اهواز به تهران

این مسافر اهواز-تهران آسمان گفت:

در این مدت مهمانداران هیچ گونه پذیرایی از مسافران نداشتند، سیستم خنک کننده هوا در کابین هواپیما هم غیرفعال بود و موجب شد اغلب مسافران گرمازده شوند.