معبد آسمانی در چین

معبد آسمانی در چین بزرگ ترین و کامل ترین قربانگان باستانی به حساب می آید. پادشاهان سلسله های مینگ و چینگ هر سال در این معبد ‏مراسم پرشکوهی برای آسمان و برکت محصولات فراوان بر پا کرده اند. شاه در چین فرزند آسمان نامیده می شده و با این هویت کشور را ‏حکمفرمایی می کرده است. لذا برگزاری مراسم قربانی آسمان اختیار خاص شاه بوده است معبد آسمانی در جنوب شهر ممنوعه قرار دارد و ‏مساحت آن ۴ برابر شهر ممنوعه است. جنوبی ترین دیوار معبد آسمانی چهار گوشه؛ نشانه زمین و شمال ترین ضلع دیوار نیم دایره نشانه ‏آسمان است. این طراحی از ایده باستانی چین درباره آسمان گرد و زمین چهار گوشه سر چشمه گرفته است.

معبد آسمانی در چین

معبد آسمانی در چین

معبد آسمانی به معبد داخلی و ‏خارجی تقسیم می شود و دو دیوار گرد دورادور آن را فرا گرفته است. ساختمان های اصلی در یک خط از جنوب تا شمال معبد داخلی آرایش ‏یافته است که شامل یوان چیو؛ “خوان چون یو” و سالن “چی نیان” می باشد.‏

‏” یوان چیو” یک سکوی سنگی دارای سه طبقه است؛ قطعات سنگ های پله ای و نرده ها همگی با عدد نه در نه نصب شده است. زیرا عدد نه ‏نماد آسمان ها می باشد. سکوی “یوان چیو” محل اصلی برای نیایش آسمانی است.‏

‏”خوان چون یو” سالن بزرگ دوار با ترکیبات چوبی است و از دیدنی های شگفت آور این قسمت؛ شنیدن انعکاس صدا از دیوار سنگ است. اگر ‏دو نفر جداگانه در دو طرف دیوار شرقی و غربی بایستند و به طرف شمال چهره به دیوار صحبت کنند؛ امواج صدای آنان به وضوح و دایما به ‏گوش طرف مقابل می رسد.

سالن “چی نیان” با شکوه ترین ساختمان معبد آسمانی است و ارتفاع آن سی و هشت متر و قطرآن سی و دو ممیز هفتاد و دو متر است و بر پایه ‏سنگی دوار قرار دارد. پادشاهان هر سال در این سالن مراسم برکت محصولات فراوان را برگزار می کردند.‏

معبد آسمانی در چین

معبد آسمانی در چین

اگر به پکن سفر کنید حتما از دیوار چین، شهر ممنوعه و پارک تابستانی و معبد آسمانی دیدن کنید، زیرا این آثار نماینده عالی ترین سطح ‏معماری های باستانی چین است. در این میان معبد آسمانی کامل ترین و دامنه دارترین مجموعه معماری های موجود عبادی این کشور است.‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏

سال ۱۹۹۸معبد آسمانی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. کمیته میراث جهانی معبد آسمانی را این طور معرفی کرده است که معبد آسمانی بعنوان بزرگ ترین مجمع ساختمان های باستانی چین برای برگزاری مراسم قربانی با طراحی و ترکیب؛ تزیینات ساختمانی بی نظیر و زیبا از شهرت جهانی برخوردار است، معبد آسمانی نه تنها در تاریخ معماری چین دارای جایگاه مهمی است بلکه میراث گرانبهای هنری معماری جهان محسوب می شود.

معبد آسمانی در چین

معبد آسمانی در چین

تصویر سه بعدی از معبد آسمانی در چین: