نصب تابلوی هدایت کننده در موزه های ملی و گلستان

معاون میراث فرهنگی کشور از نصب تابلوی هدایت کننده در موزه های ملی و گلستان برای گردشگران داخلی و خارجی خبر داد.

محمدحسن طالبیان تاکید کرد:

«در عرصه و حریم مجموعه جهانی کاخ موزه گلستان و موزه ملی، ضعف و اشکالات زیادی از نظر ناکافی بودن تابلوهای معرفی وجود دارد. به زودی دست کم برای حریم این دو موزه نصب تابلوهای هدایت کننده و معرفی مجموعه انجام خواهد شد.»

وی تاکید کرد:

«معتقدیم معرفی خوب اماکن تاریخی و میراثی، بدون آمادگی مجموعه مسئولان مرتبط ممکن نیست. معرفی اماکن تاریخی و ارزشمند شهر و جانمایی تابلوهای راهنما باید به عهده شهرداری های هر شهر باشد.»

نصب تابلوی هدایت کننده در موزه های ملی و گلستان

نصب تابلوی هدایت کننده در موزه های ملی و گلستان

معاون میراث فرهنگی کشور، پیاده سازی محوطه و معابر اطراف کاخ گلستان را محصول همین گفت و گو دانست و گفت:

«ما مدتی با شهرداری درباره محدوده حریم و عرصه کاخ گلستان صحبت کردیم و نتیجه خوبی از این مشارکت گرفتیم.»